blog translate

Job Listings

recent posts

καιρός

4.4.11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

rodolivos.gr, 04/04/2011

Στα πλαίσια εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμφίπολης, προσδιορίζεται ο γενικός αναπτυξιακός στόχος της περιοχής του Δήμου και οι επιμέρους στρατηγικοί στόχοι. Οι δράσεις για την εκπλήρωση των στόχων αφορούν σε τέσσερις βασικούς στρατηγικούς άξονες:  α) Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής, β) Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, πολιτισμός και αθλητισμός, γ) Τοπική οικονομία και απασχόληση και δ) Γενικές αρμοδιότητες...


ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Στρατηγικοί στόχοι
Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού προγράμματος αναλύεται στους εξής κύριους στρατηγικούς στόχους :

α) Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω παρεμβάσεων στον παραγωγικό ιστό σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και διαφοροποίηση απασχόλησης.
Προώθηση των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων στα εξής πεδία :
·    στον πρωτογενή τομέα (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, αλιεία) με εισαγωγή καινοτομιών και νέας τεχνολογίας στην καλλιέργεια τοπικών προϊόντων για την αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους
·    στον δευτερογενή τομέα με προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πληροφόρησης για την αξιοποίηση νέων μορφών χρηματοδοτήσεων, αξιοποίηση της πληροφορικής, ανάπτυξης διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών κ.λπ.,
·    στον τριτογενή τομέα με ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο διακρίνεται για τον συνδυασμό παραλιακής ζώνης (μοναδικός παραθαλάσσιος δήμος του Νομού) και ορεινών όγκων. Η επίτευξη των παραπάνω απαιτεί την υλοποίηση επενδύσεων στις αναγκαίες υποδομές, τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την διατομεακή σύζευξη της παραγωγής με τη μορφή ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
 β) Ανάδειξη και αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης του Δήμου Αμφίπολης για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Δήμου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ολοκλήρωση του λιμανιού, ορθολογική αξιοποίηση αλιευτικού καταφυγίου και μαρίνας σκαφών, προώθηση των διασυνοριακών συνεργασιών με σκοπό την δημιουργία και κλιμάκωση των επωφελών σχέσεων με τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Βελτίωση συστήματος διαχείρισης μεταφορών για την πλήρη αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού και των μεγάλων εθνικών οδικών αξόνων που συνδέουν το Νομό Σερρών με την υπόλοιπη Ελλάδα.  
γ)  Προστασία - αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος.
Ενίσχυση των δράσεων προστασίας και αναβάθμισης  του  φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με ειδική μέριμνα για την διαφύλαξη του υδάτινου δυναμικού (παραλιακή ζώνη, υγροβιότοπος Στρυμόνα), του Παγγαίου όρους – προστατευόμενων ζωνών δικτύου NATURA και την ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους του δήμου.
 δ) Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών κοινωνικών ανισοτήτων & βελτίωση της ποιότητας ζωής.
· Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου.
 · Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης.
·  Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών στους τομείς υγείας - πρόνοιας, πολιτισμού, των επιμέρους βαθμίδων της εκπαίδευσης, καθώς και των κοινωνικών εξυπηρετήσεων που απευθύνονται σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες.
  
Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης

  1. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

            Φυσικό περιβάλλον

·         Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (παραλιακή ζώνη, ορεινοί όγκοι, προστατευόμενες περιοχές δικτύου NATURA, υγροβιότοπος Δέλτα Στρυμόνα) (Α)
·         Διευθέτηση χωματερών – έλεγχος περιβαλλοντικής ρύπανσης του Δήμου(Α)  
·         Αντιπλημμυρικά έργα (Α)
·         Θέματα χωροταξίας και χρήσεως γης (Α)
·         Οδική πρόσβαση οικισμών – συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου (Α) 
·         Αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών (Β)
·         Διαχείριση στερεών απόβλητων (Α)
·         Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Β)
·         Πρόγραμμα αναδάσωσης (Β)
·         Έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων επιχειρήσεων (Α)

             Οικιστικό περιβάλλον

·         Χορήγηση οικοδομικών αδειών και έλεγχοι αυθαιρέτων κατασκευών (Α)
·         Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών καθαριότητας (προμήθεια νέου μηχανολογικό εξοπλισμού - οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού) (Α)  
·         Κανονισμός καθαριότητας κοινής αποδοχής. Συνεργασία – συμμετοχή - ενημέρωση δημοτών (Α)
·         Καθαριότητα οδών και κοινόχρηστων χώρων – αποκομιδή απορριμμάτων (Α) 
·      Χωροθέτηση και καθορισμός όρων λειτουργίας υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές , εμποροπανηγύρεις, υπαίθρια διαφήμιση) μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων και επιχειρήσεων (Β)
·         Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου (Α)

            Υποδομές – δίκτυα

·         Επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου - βιολογικός καθαρισμός (Α)
·         Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου (Α)
·         Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης (επισκευή/ εκσυγχρονισμός τηλεδιαχείρισης) (Α).
·         Κατασκευή υπογείων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (Γ)
·         Δημιουργία υποδομών στις σταυλικές εγκαταστάσεις, διανοίξεις και συντήρηση αγροτικών δρόμων.(Α)
·         Βελτίωση του φωτισμού σε «ευαίσθητές» περιοχές (Α)
·         Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις δικτύου ύδρευση – εγγειοβελτιωτικά - αποστραγγιστικά έργα (Α)
·         Βελτίωση οδοποιίας εντός οικισμού(Β)
·         Επεμβάσεις – βελτιώσεις οδικού δικτύου (Α)
·           Επεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Δημαρχείου στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ» του Υπουργείου Ανάπτυξης (κτιριακές παρεμβάσεις και αντικατάσταση μηχανημάτων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας) (Α)

  1. Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός, πολιτισμός και αθλητισμός

 2.1. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

·         Κατασκευή κέντρου αποκατάστασης (Α)
·         Βελτίωση και επέκταση του προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι (Α)
·         Ενίσχυση λειτουργίας ΚΑΠΗ - ΚΗΦΑ του Δήμου (Β)
·         Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου  Τρίτης Ηλικίας για την διαχείριση και επίλυση των προβλημάτων τους (Γ)
·         Απόκτηση λεωφορείου του Δήμου για εξυπηρέτηση των μαθητών και συλλόγων (Β)
·         Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών (Α)
·         Δημοτικά Ιατρεία (Γ)
·         Ενεργοποίηση Συμβουλίου Νέων (Β)
·         Ίδρυση τράπεζας αίματος (Α)  

      2.2.Κοινωνική μέριμνα , κοινωνική ενσωμάτωση

·         Παλιννοστούντες, μετανάστες, προσφυγές , αθίγγανοι (Α)
·         Εθελοντισμός(Α)

      2.3.Εκπαίδευση

·         Συντήρηση – Επισκευή – Ενίσχυση εξοπλισμού σχολικών μονάδων (Α)
·         Δημιουργία νέων σχολικών κτιρίων (B)
·         Επεμβάσεις βελτίωσης σε αύλιους χώρων σχολικών μονάδων (Β)
·         Συνεργασία του Δήμου με τους συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα δρώμενα του Δήμου(Α)  
·         Λειτουργία παιδικής και εφηβικής βιβλιοθήκης (Β) 
·         Έργα υποδομής για ασφαλή σχολική διαδρομή (Α)
·         Πάρκα κυκλοφορικής αγωγής (Γ)
·         Δημιουργία κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (B)
·         Δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης παραγωγής ηλεκτρισμού από το ‘νερό’(Γ)
·         Προμήθεια εξοπλισμού σε κέντρα εκμάθησης computers (A)    

      2.4.Πολιτισμός

·         Ίδρυση μουσείου αγροτικών δράσεων (Γ)
·         Ίδρυση ιστορικών μουσείων στις περιοχές Νέα Κερδύλλια, Πρώτη και Κορμίστα (Γ)
·         Αναβάθμιση και ανάδειξη αρχαιολογικού πάρκου Αμφίπολης (Α)
·         Αναδιοργάνωση φεστιβάλ Αμφίπολης (Α)
·         Αξιοποίηση οικισμών ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής στους πρόποδες του όρους Παγγαίου (Β)
·         Διαμόρφωση δημοτικού χώρου  πολιτιστικών εκδηλώσεων (Β)
·         Δημιουργία Δημοτικού Θεάτρου (Γ)
·         Αξιοποίηση κινηματογράφου Ροδολίβους (Β)
·         Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων (Β)
·         Ανάδειξη μνημείων αρχαιολογικών ανασκαφών (Β)
·         Ίδρυση πάρκου βροχογραφιών (Γ)
·         Ενίσχυση των φιλαρμονικών του Δήμου (Α)
·         Καθιέρωση μαθητιάδας (Β)  

      2.5.Αθλητισμός

·         Δημιουργία Δημοτικού Συμβούλιου Νεολαίας στον Δήμο και συνεχή ενημέρωση για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα (Α)
·         Συντήρηση και αναβάθμιση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων(Α)
·         Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων (Α)
·         Καθιέρωση νέων αθλητικών θεσμών (Β)
  
  1. Τοπική οικονομία και απασχόληση

            3.1. Αγροτικές και οικονομικές  υποδομές και δίκτυα

·         Ίδρυση γραφείου Αγροτικής ενημέρωσης (επιδοτήσεις κ.α.) (Γ)
·         Δημιουργία  γραφείου τουριστικής ενημέρωσης και ανάπτυξης (Α)
·         Ίδρυση Βιοτεχνικού πάρκου (Γ)
·         Δημιουργία Κτηνοτροφικού πάρκου (Γ)
·         Προώθηση γυναικείων συνεταιρισμών παραγωγής τοπικών προϊόντων (Α)

       3.2. Οικονομικές δραστηριότητες

·         Αξιοποίηση παραλιακής ζώνης (Α)
·         Αξιοποίηση αλιευτικού καταφυγίου (Α)
·         Αξιοποίηση μαρίνας σκαφών αναψυχής – καταφυγίου τουριστικών σκαφών (Α)
·         Αξιοποίηση ορεινών όγκων (Α)
·         Αξιοποίηση αρχαιολογικού πάρκου (Α)
·         Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Δέλτα Στρυμόνα) (Β)
·         Προώθηση των αγροτικών - κτηνοτροφικών προϊόντων με διοργάνωση εκθέσεων (Α)
·         Προσέγγιση τουριστικών επενδύσεων (Β)
    
       3.3.Απασχόληση – ανάπτυξη ανθρωπινού δυναμικού

·         Προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης (Α)
·         Γραφεία ενημέρωσης, συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων και γραφείο ενημέρωσης επενδυτών (Α)
·         Προγράμματα ανάπτυξης ανθρωπινού δυναμικού(Α)
·         Επαγγελματική Κατάρτιση (Α)
        
  1. Γενικές αρμοδιότητες

        4.1.Διοικητικές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα

·         Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών του και  της αποτελεσματικότητας  τους (Α)
·         Δημιουργία υπηρεσίας άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας (γραφείο πολίτη) (Α)
·         Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – ΚΕΠ(Α)

        4.2.Αποφάσεις των δημοτικών αρχών

·         Κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Δημοτικά Συμβούλια (Α)
·         Γνώμη των δημοτικών αρχών για ειδικά θέματα (Α)

4.3.Προστασία και έλεγχος των πολιτών

·         Προστασία της δημόσιας υγείας (Α)
·         Ασφάλεια (ασφάλεια κυκλοφορίας, επικίνδυνες οικοδομές, δημοσία έργα)(Α)
·         Προστασία καταναλωτή (Α)
·         Φύλαξη σχολείων (σχολικοί φύλακες και σχολικοί τροχονόμοι) (Α)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επικοινωνία

Αναγνώριση Γενοκτονίας

Αναγνώριση Γενοκτονίας
βοηθήστε με την ψήφο σας

photos

επισκέπτες

free counters

on line

Live Traffic Feed

Αναγνώστες